มอบอำนาจ

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว4148 ลว. 29 ต.ค.2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4920/2558 เรื่อง การมอบอำนาจ 2015-11-02 15:29:57
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว3772 ลว. 7 ต.ค.2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2015-10-08 15:27:17
ดาวน์โหลด