ประกาศ/คำสั่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 279/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 2021-01-25 14:55:48
ดาวน์โหลด
ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 5 มกราคม2564 2021-01-13 15:45:55
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 16) 2021-01-07 09:51:57
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัด เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่อง กำหนดเวลาการปิดสถานบันเทิง สถานบริการทุกประเภท ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 15) 2021-01-07 09:50:03
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 14/2563 เรื่อง ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต่างจังหวัดเข้ามาและออกจากพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 2021-01-04 11:42:37
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 13/2563 เรื่องการปิดสถานที่ การห้าม หรือข้อจำกัดการดำเนินการกิจกรรมบางอย่างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021-01-04 11:40:40
ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงมหาดไทย 2021-01-04 11:38:11
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) และ คำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 2021-01-04 11:37:08
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัด ฉบับที่ 12 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 2020-12-23 17:19:39
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการใการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดอุดรธานี 2020-12-05 10:30:53
ดาวน์โหลด
ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 2020-09-08 15:10:56
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 2020-09-08 15:10:20
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 8) 2020-09-08 15:09:18
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 2020-07-14 11:48:42
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) 2020-06-14 20:09:36
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 8-9) และ คำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 2020-06-05 08:53:36
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2720/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเน้นย้ำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-26 15:53:59
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/ว 3062 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 2020-05-18 20:37:00
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2643/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) 2020-05-17 22:22:50
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2485/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-03 14:14:48
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดที่ 2158/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 2020-04-15 17:44:30
ดาวน์โหลด
ห้ามมิให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด 2020-04-13 11:49:15
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2085/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง งดจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ และปิดสถานที่หรือพื้นที่ขายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2020-04-11 15:37:26
ดาวน์โหลด
ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ (ฉบับเพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 เม.ย.63 2020-04-08 19:35:07
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1921/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 2020-04-07 14:59:04
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 10 วันที่ 27 มีนาคม 2563 2020-03-27 20:06:44
ดาวน์โหลด
Announcement of Udonthani Communicable Disease Committee (COVID-19) No.3 (English translation) 2020-03-27 17:48:57
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 9 วันที่ 26 มีนาคม 2563 2020-03-27 09:08:07
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2563 2020-03-25 18:35:47
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2563 2020-03-25 16:46:43
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2563 2020-03-25 16:45:45
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 24 มีนาคม 2563 2020-03-24 17:10:49
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2563 2020-03-24 13:03:22
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2563 2020-03-23 10:53:06
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 2020-03-20 20:11:22
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2563 2020-03-18 22:02:38
ดาวน์โหลด