หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลพื้นฐานโครงการ 2018-11-29 15:35:00
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5078 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุดรธานี 2018-10-19 13:54:17
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5044 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี 2018-10-19 13:24:53
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 4993 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 2018-10-12 14:13:50
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 13538 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-16 11:18:17
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการงบรองนายก 2018-08-08 15:48:30
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โอวาทผู้นำศาสนาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-07-25 11:48:28
ดาวน์โหลด
การประชาสัมพันธ์โครงการ "Thailand Shopping & Dinning Paradise 2018" 2018-06-18 11:18:26
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.5/ว 761 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 2018-02-16 10:55:56
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนมาก ที่ อด 0017.5/ว 41 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 2018-01-08 10:16:00
ดาวน์โหลด
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี 2017-11-22 10:46:40
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ปี2561 2017-10-17 14:35:24
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ 2017-09-28 11:07:33
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว3874,3875 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 2017-08-25 16:43:19
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว3860 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดอุดรธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-08-25 14:36:40
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว2527 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต 2017-06-06 10:00:57
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว2300,2301 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2017-05-23 16:53:57
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว2297,2298 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 2017-05-23 16:45:29
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(4 เมษายน 2560) 2017-05-18 14:42:39
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว1570 ลว. 5 เมษายน 2560 / ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว 1599 ลว.10 เม.ย 2560 เรื่อง การคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” 2017-04-05 14:14:58
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(31 มี.ค.60) 2017-04-04 14:06:22
ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 2017-03-20 15:23:13
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(20 ก.พ.60) 2017-03-09 11:11:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2017-01-30 17:50:19
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 2017-01-17 15:13:14
ดาวน์โหลด
คู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 2017-01-10 17:06:43
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(19 ธ.ค.59) 2016-12-30 12:03:19
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(25 พ.ย.59) 2016-12-30 12:00:10
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(20 ต.ค.59) 2016-11-14 14:41:15
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(14 ก.ย.59) 2016-09-26 10:16:51
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(25 ส.ค.59) 2016-09-05 09:38:38
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการกลั่นกรองยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี รอบใหม่(พ.ศ.2561-2564) 2016-08-29 15:54:17
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(21 ก.ค.59) 2016-08-11 09:59:42
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(14 มิ.ย.59) 2016-07-04 15:03:06
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(19 พ.ค.59) 2016-06-06 15:16:10
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(21 เม.ย.59) 2016-05-03 16:22:05
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(21 มี.ค.59) 2016-04-04 11:37:47
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(11 มี.ค.59) 2016-03-29 14:26:14
ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมเปิดเวทีจุดประกายความคิด "มองอุดรอย่างรอบด้านเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน" วันที่ 15 ธ.ค.2558 2016-01-29 15:36:33
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว 5034 ลว. 21 ธ.ค.2558 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 2015-12-23 11:40:13
ดาวน์โหลด
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2015-11-02 15:36:28
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว4148 ลว. 29 ต.ค.2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4920/2558 เรื่อง การมอบอำนาจ 2015-11-02 13:26:09
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว3772 ลว. 7 ต.ค.2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2015-10-09 15:48:40
ดาวน์โหลด
การสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี 2015-09-04 16:03:33
ดาวน์โหลด
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2015-08-19 14:22:28
ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 2015-04-29 10:39:17
ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2015-04-08 14:06:55
ดาวน์โหลด