วันสตรีสากล จ.อุดรธานี มวลชนกว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมคึกคัก สตรีดีเด่นรับเกียรติบัตร 170 ราย

บรรยากาศวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ของจังหวัดอุดรธานี คึกคักด้วยมวลชนกลุ่มสตรี มากกว่า 1,000 คน ร่วมเดินขบวนทำกิจกรรมจากสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีมายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี อุทิศเวลาในการทำงานเพื่อส่วนรวม จำนวน 170 ราย มีกลุ่มสตรีจากทั้ง 20 อำเภอ ร่วมกิจกรรมที่ชั้น 4 อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี กว่า 3,000 คน
ทั้งนี้ กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560 มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานหลัก จัดภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเดินแบบผ้าไทยโดยกลุ่มสตรี การแสดงของนักเรียน การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่สตรีทุกวัยและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” “สตรีกับภูมิคุ้มกันทางสังคม” “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม” การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์สตรีจังหวัดอุดรธานี” “บทบาทสตรีสังคมยุคใหม่” “ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรง” และ “การส่งเสริมให้สตรีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย”
ด้านนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มสตรี ที่มีความสำคัญต่อสังคม ไม่น้อยไปกว่าชาย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสตรีเข้มแข็ง และเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความภาคภูมิใจที่จะทำงานเพื่อองค์กรสตรี เกิดความสุข ความเสมอภาคในสังคมต่อไป
 
 
ข้อมูลจาก//ฝ่ายข่าว สวท.อุดรธานี