จังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณทางศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พร้อมด้วยหัวหน้าคลังจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส. เข้าร่วมพิธีเปิด

โดยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เป็นหนึ่งในการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยต้องการแก้ไขปัญหาข้อมูลประชาชนที่กระจัดกระจายอยู่หลายแห่งไม่มีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยรายบุคคล ทำให้ภาครัฐไม่สามารถจัดสวัสดิการสังคมหรือกำหนดนโยบายให้เงินช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การจัดโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย แสดงให้เห็นว่าสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี มีความตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้รับความช่วยเหลือจริงๆ นอกจากนี้รัฐก็จะมีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย หรือคนจนจริง ไว้สำหรับจัดสวัสดิการต่างๆได้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐมีวงเงินงบประมาณจำกัดที่จะต้องจัดหาสวัสดิการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่ไม่สามารถกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากขาดฐานข้อมูลทำให้คนไม่จนได้รับประโยชน์เกือบทุกโครงการส่วนกลุ่มคนจน จึงได้รับประโยชน์น้อยมากประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับทราบรายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 2559 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ national e payment เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ทั้งนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ทุกสาขา ทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

โดยลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2560 และหลังจากคัดกรองคุณสมบัติแล้วกระทรวงการคลังจะออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้สวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนด เช่น ใช้ชำระค่าเดินทางโดยสารรถประจำทาง รถไฟ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้เงินฝากธนาคาร การถือครองทรัพย์สิน หนี้สิน อีกทั้งยินยอมให้ นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้เพื่อให้รัฐบาลทราบข้อมูลอันจะทำให้สามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข้อมูลจาก//ฝ่ายข่าวเสียงสามยอด อุดรธานี