สมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.อุดรธานี จัดอบรม”พัฒนาบุคลิคสตรี สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0”

                ที่โรงแรมเจริญโฮเตล นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง.ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม”พัฒนาบุคลิคสตรี สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งทางสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยจ.อุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.อุดรธานี และ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.อุดรธานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีสมาชิกจากทั้ง 3 สมาคม สุภาพสตรีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

                 นางสุภาษร แต้รัตนชัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยจ.อุดรธานี ประธานโครงการกล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสตรีในจังหวัดอุดรานีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคกับสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เหมาะสมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ก้าวทันกับการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สถานการณ์บ้านเมือง สามารถนำไปพัฒนาสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม รู้รักสามัคคี เข้มแข็ง อดทน สง่างาม มั่นคง และยั่งยืน การอบรมในครี้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิน 135 คน โดยมี พ.อ.หญิง อังคนา สุเมธสิทธิกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

สมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยจ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : HomeCableTV