นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดประชุมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยในครั้งนี้มีส่วนราชการที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์