นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตามมาตรการของรัฐบาลโดยมีคณะอนุกรรมการ ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม

ณ  ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี