นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการคอนเทนเนอร์ยาร์ดสถานีรถไฟหนองตะไก้และกําหนดแนวทางเพื่อรับการสนับสนุนในการจัดตั้งท่าเรือบก (Inland Container Depot : ICD) ,ความคืบหน้าของ City Bus เส้นทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติเข้าเมืองอุดรธานี ,ความคืบหน้าการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist) ,การสร้างทางเชื่อมทุ่งศรีเมือง-หนองประจักษ์ฯ ,ความคืบหน้าเรื่องการดําเนินงานเรื่อง Smart City,ความคืบหน้าเรื่องการเสริม สร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ,ความคืบหน้าเรื่องการผลักดันเส้นทางบินระหว่างประเทศ และความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองรวม
ในขณะที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ เสนอขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างสะพานบ้านดงเมือง อําเภอกุมภวาปี (ทางหลวง 2023) เพราะมีสภาพชํารุด และเร่งรัดการขยายพื้นผิวจราจร ทางหลวงดังกล่าวตลอดเส้น (ประมาณ 61 กม.) ตั้งแต่แยกถนนมิตรภาพ ตําบลพันดอน ถึง อําเภอวังสามหมอ เพราะถนนส่วนใหญ่แคบ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และล่าสุดกําลังมีการก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง ขนาดใหญ่ 2 โรงงานบนเส้นทางนี้ นอกเหนือจากโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่แล้ว 3 โรงงาน ในอําเภอกุมภวาปี กับอีกโรงงานที่ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (20 กม.จาก อ. วังสามหมอ) ,เร่งรัดให้มีการโอนความรับผิด ชอบเส้นทางต่อเนื่อง 2 ฝั่งลําน้ําปาวจากสะพาน "สีออ-ตาดทอง" ระยะทาง ประมาณ 11 กิโลเมตร ซึ่งกําลังจะเปิดใช้งานปลายปีนี้ ให้กรมทางหลวงชนบทรับไปดูแล เพราะองค์การบริหารส่วนตําบลสีออ อําเภอ กุมภวาปี และองค์การบริหารส่วนตําบลตาดทอง อําเภอศรีธาตุ ไม่มีกําลังจะดูแลได้ ขอใช้อาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเดิม จัดตั้งเป็นหอศิลป์ประจําจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนา จัดแสดง เผยแพร่ งาน ศิลปะทุกประเภท ,โครงการสร้างและพัฒนาเส้นทางรถไฟตั้งแต่ ยูค่อน ถนนทหาร -ถนนแวร์ซายส์ (โรงเรียนบ้านเดื่อ) เพื่อช่วยระบายการจราจรในตัวเมือง เสนอให้ประกาศจังหวัดอุดรธานี เป็น "เมืองการค้าชายแดน" และ.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดความเหลื่อมล้ํา งบประมาณ 2,200 ล้านบาท ,เร่งรัดการขยายพื้นผิวจราจรทางหลวงตั้งแต่แยก ถนนมิตรภาพ ตําบลพัน ดอน-อําเภอวังสามหมอ (ทล 2023 )

ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี