นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คกก.ศูนย์ดำรงธรรหมู่บ้านและคกก.หมู่บ้านในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการสร้างความปรองดอง

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองอุดรธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

จากนั้นได้ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสำนึกรัก สามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง” โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จากอำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอหนองวัวซอ รุ่นที่ 1 จำนวน 319 คน

ณ โรงแรมต้นคูณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี