นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดอุดรธานี จำนวนกว่า 587 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นความสำคัญและการ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี