ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงหลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ ขายเสียง ลดความแตกแยกอันอาจเกิดขึ้นในสังคม ลดการร้องเรียน และการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุดรธานี เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 400 คน

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี