ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย และร่วมในพิธี MOU การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการ

- เวลา 08.30 - 12.00 น. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เวลา 13.00 - 15.30 น. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล