นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดงานนิทรรศการยกระดับมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดสู่สากล

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการยกระดับมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดสู่สากล ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนร่วมงาน 
   ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งการเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน

ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี