ผวจ.อุดรธานี เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตรกรรม"

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตรกรรม จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and agriculture Organization of the United Nation: FAO) เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการแผนการปรับตัวภาคเกษตรในการปรับตัวแห่งชาติ โครงการ “Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans (NAP-Ag) ” มอบหมายให้ คณะทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทำแผนการเสริมสร้างความสามารถในการประเมินความเปราะบางแบบมีส่วนร่วมและการบูรณาการแผนงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมประชุม

ณ โรงแรมวีธรา บูติกโฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี