ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุนและบริการผู้ประกอบอุตสาหกรรม การสร้างงาน สร้างอาชีพและศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่นไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบประปากำลังเร่งรัดดำเนินการ ซึ่งภาพรวมมีความพร้อม

โดยมี ประธานกรรมการบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดรองประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมเยี่ยมชม ติดตามและชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

ณ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี