ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ "เช้านี้..ที่อุดรธานี" ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ "เช้านี้..ที่อุดรธานี" ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเป็นประจำทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

จากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มอบป้ายการประชุมแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เจ้าภาพครั้งต่อไป 

ณ บริเวณลานกีฬาด้านหลัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี