ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนากำลังคน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม นำร่อง ดังนี้

  1. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง
  2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  3. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
  4. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

         และผลการดำเนินการโครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งร่วมพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นฝ่ายเลขา และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี