ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภออย่างยั่งยืนฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานรับฟังผลการประชุมพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภออย่างยั่งยืนสู่จังหวัดอุดรธานีเมืองถนนปลอดภัย และมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการพัฒนากลไก ศปถ.อำเภออย่างยั่งยืนสู่จังหวัดอุดรธานีเมืองถนนปลอดภัยตลอดปี จัดโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ศปถ.จังหวัดอุดรธานี

มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนากลไก ศปถ.อำเภอให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ขยายการดำเนินงานให้เข้าถึง ศปถ.อปท. หมู่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา
3.เพื่อพัฒนากลไก ศปถ.อปท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พ.ต.อ.สรรธาน อินทรจักร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองนพ.สสจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการ 3ส 1ป ตลอดปี 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
  -คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด
  -ศปถ.อำเภอ 20 อำเภอ
รวมทั้งสิ้น 120 คน

ณ ห้องประชุมมาโจเรล โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี