ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี