การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้าน สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ในหัวข้อ "ไทย - ลาว : การทูตเพื่อความเชื่อมโยงและมิตรภาพในบริบทใหม่"

       8 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ร่วมงาน Thai Night เพื่อพบปะหารือกันระหว่างภาคราชการและเอกชนไทย - ลาว
       9 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคม โครงการรถไฟลาว - จีน/ความร่วมมือด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว/ภาพรวมความสัมพันธ์ของสองประเทศ
       10 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานในพื้นที่นครเวียงจันทน์

โดยมีเอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุม
จังหวัดอุดรธานี มีนายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์เพื่อนำข้อมูลเสนอการประชุม กรอ. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเชื่อมโยงสู่จังหวัดอุดรธานี