ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา และบัตรประจำตัวจิตอาสา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ โดยมีประชาชนจิตอาสาจำนวนมากพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เข้ารับสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี, นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี, วิทยากรจิตอาสา 904, รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ร่วมพิธี

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี