ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจับกุม ป้องกัน และคุ้มครองผู้เสียหาย ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และพิจารณาเพิ่มเติมโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุม POC