จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการ "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน"

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดอบรม โครงการ "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" จ.อุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิการและพัฒนาคนพิการ นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมในพิธีด้วย

ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย