การประชุมหารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานประชุมหารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีร่วมกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการและเลขานุการในคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ร่วมกับภาคราชการ และ ภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี 

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี