เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่..ให้เกษตรกรชาวอุดร

 วันศุกร์ที่ 14 ก.พ.63 เวลา 10.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 63 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

      มี หน.ส่วนราชการสังกัด กษ., ผู้บริหาร อปท.,  ปชช.ในพื้นที่ ร่วมงานจำนวนมาก

      ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง สร้างรายได้ให้มากขึ้น