ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๘ ม.ค ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

       นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ประธานคณะกรรมการชุดที่ ๒ นำคณะกรรมการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนชลประทานจังหวัดอุดรธานี  ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนนายก อบจ.อุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการของโครงการฯ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้
          ๑.โครงการขุดลอกลำห้วยกลาง บ้านค้อเขียว ม.๖ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          ๒. โครงการขุดลอกลำห้วยดอนแคน บ้านโตกสะอาด ม.๙ ต.บ้านชัย.  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          ๓.โครงการขุดลอกลำห้วยมันปลา ตอนบน บ้านค้อเขียว ม.๖ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          ๔.โครงการขุดลอกลำห้วยมันปลา ตอนล่าง บ้านค้อเขียว ม.๖ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี