ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 วันศุกร์ ที่ ๘ ม.ค ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

         นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ประธานคณะกรรมการชุดที่ ๒ นำคณะกรรมการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนชลประทานจังหวัดอุดรธานี  ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนนายก อบจ.อุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการของโครงการฯ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
          ๑.โครงการขุดลอกลำห้วยกลาง บ้านค้อเขียว ม.๖ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          ๒. โครงการขุดลอกลำห้วยดอนแคน บ้านโตกสะอาด ม.๙ ต.บ้านชัย.  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          ๓.โครงการขุดลอกลำห้วยมันปลา ตอนบน บ้านค้อเขียว ม.๖ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          ๔.โครงการขุดลอกลำห้วยมันปลา ตอนล่าง บ้านค้อเขียว ม.๖ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี