ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 วันเสาร์ ที่ ๙ ม.ค ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

     นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ประธานคณะกรรมการชุดที่ ๒ นำคณะกรรมการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี ผู้แทนโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี   ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนนายก อบจ.อุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการของโครงการฯ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๖ โครงการ