ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันจันทร์ ที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 11.00 น.

        นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. พร้อมด้วย กอ.รมน. ,ปลัดจังหวัด ,จัดหางาน , แรงงาน ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ,ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 ,สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
          เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิต 19  , มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่โดยผิดกฏหมาย ณ สถานที่ก่อสร้างโรงแรมมลฑาทิพย์ ยูดีทาวน์