ตรวจความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกุดจับ

 วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

        นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกุดจับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดจับ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ผลการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ มีความพร้อมเต็มที่ในที่ตั้ง