ประชุมสถานพยาบาล ตามข้อตกลงให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

วัันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 เวลา 14.00 น. 
     นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมสถานพยาบาล ตามข้อตกลงให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนจำนวน 65 แห่ง เพื่อทบทวนสาระสำคัญตามบันทึกข้อตกลง และการเบิกจ่ายเงินกับสถานพยาบาล  ณ ห้องประชุม สนง. ประกันสังคม จ.อุดรธานี