ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)

 วันอังคาร ที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

         นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี