ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 วันจันทร์ ที่ ๕ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

       นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ กับหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงบทบาท ภารกิจ ในหน้าที่รับผิดชอบ และหารือแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี เลขที่ ๑๓๔ ม.๑๔ ถ.อุดร-สกล ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี