อำเภอกุมภวาปีประชุมป้องกันควบคุมโรค covid ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่  7 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
       นายชวิศ ป้องขันธ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกุมภวาปี ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามการใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ 
- การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- การดำเนินการเกี่ยวกับชุดพิทักษ์ในหมู่บ้าน
- การจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านช่วงสงกรานต์
- มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค covid ช่วงเทศกาลสงกรานต์
- การฝึก/การใช้ชุดชรบ
       โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ กำนันตำบลเวียงคำ  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเวียงคำ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ

        โดยมีการป้องกันของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID) ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่ประชุม