ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
1 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2556 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนพิเศษ 102 ง วันที่ 24 กันยายน 2548)

ดาวน์โหลดข้อมูล

กลับเมนู ตามมาตรา9(7)