ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2558 (ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 127 ตอนที่ 12 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553)

ดาวน์โหลดข้อมูล

2 โครงสร้างของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

กลับเมนู ตามมาตรา9(7)