ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
สคบ.

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522)

ดาวน์โหลดข้อมูล

2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 15 ก วันที่ 24 มีนาคม 2541)

ดาวน์โหลดข้อมูล

3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน 25 ก วันที่ 18 มีนาคม 2556)

ดาวน์โหลดข้อมูล

4 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2552 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 136 ง พิเศษ วันที่ 18 กันยายน 2552)

ดาวน์โหลดข้อมูล

5 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 14/2551 เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 7 ง พิเศษ วันที่ 16 มกราคม 2552)

ดาวน์โหลดข้อมูล

6 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 15/2551 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 7 ง พิเศษ วันที่ 16 มกราคม 2552)

ดาวน์โหลดข้อมูล

7 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 13/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 189 ง พิเศษ วันที่ 4 ธันวาคม 2550)

ดาวน์โหลดข้อมูล

8 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 11/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ "อินเดียน่า ล็อก" (Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชั่วคราว (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอน 163 ง พิเศษวันที่ 26 ตุลาคม 2550)

ดาวน์โหลดข้อมูล

9 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเป็นการชั่วคราว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 157 ง พิเศษ วันที่ 17 ตุลาคม 2550)

ดาวน์โหลดข้อมูล

10 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2550 เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 157 ง พิเศษ วันที่ 17 ตุลาคม 2550)

ดาวน์โหลดข้อมูล

11 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 94 ง พิเศษ วันที่ 8 สิงหาคม 2550)

ดาวน์โหลดข้อมูล

12 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การมอบอำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน 79 ง พิเศษ วันที่ 21 กรกฎาคม 2549)

ดาวน์โหลดข้อมูล

13 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับการรับรองเป็นสมาคมที่มีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเอมิดสิทธิของผู้บริโภคและแบบหนังสือรับรองให้สมาคมที่มีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอน 106 ง พิเศษ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540)

ดาวน์โหลดข้อมูล

กรอ.

14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 132 ง พิเศษ วันที่ 27 ธันวาคม 2543)

ดาวน์โหลดข้อมูล

15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอน 29 ง พิเศษ วันที่ 10 เมษายน 2540)

ดาวน์โหลดข้อมูล

16 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2539 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 46 ง พิเศษ วันที่ 6 มิถุนายน 2539)

ดาวน์โหลดข้อมูล

กธจ.

17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 76 ง พิเศษ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554)

ดาวน์โหลดข้อมูล

18 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 62 ง พิเศษ วันที่ 27 เมษายน 2552)

ดาวน์โหลดข้อมูล

ศูนย์ดำรงธรรม

19 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557)

ดาวน์โหลดข้อมูล

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

20 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 4 ก วันที่ 22 มกราคม 2558)

ดาวน์โหลดข้อมูล

กลับเมนู ตามมาตรา9(7)