ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
  ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2557 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  เดือนกันยายน  
1 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 839,904 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

  เดือนตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  เดือนมีนาคม  
2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจัดทำป้าย (Land Mark) สื่อประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ขยายพันธุ์บัวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทะเลบัวแดง หนองหาน-กุมภาวาปี วงเงิน 505,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมางานปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สูง 5 ชั้น ส่วนที่เหลือเพิ่มเติมและครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สูง 5 ชั้น พร้อมติดตั้ง วงเงิน 19,552,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 764,400 บาท  เมือวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดข้อมูล
  เดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
5

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการจังหวดอุดรธานี จำนวน 3 รายการ 

         -ปรับปรุงหลังคาพื้นที่จำหน่ายอาหาร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 597,000 บาท

         -ปรับปรุงห้องสุขาอาคาร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (2) และอาคารหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 569,000 บาท

         -ก่อสร้างโรงจอดรถ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 1,436,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

ดาวน์โหลดข้อมูล
6 รายงานผลการพิจารณาการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 660,200 บาท  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดข้อมูล
   เดือนมีนาคม - เมษายน 2560 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  
7 สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

8 สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

9 สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
10 สรุปคำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุดรธานี (สคบ.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

11 สรุปคำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุดรธานี (สคบ.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

12 สรุปคำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุดรธานี (สคบ.จังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดข้อมูล 
13 สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ธ.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

14 สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ธ.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

15 สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ธ.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดข้อมูล 
กลับเมนู ตามมาตรา9(7)