ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นายณรงค์ พลละเอียด
     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     โดยได้เชิญนางสาวปณิศา  เหลืองวรเมท ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 60 คน

1  3 
4 5

     ช่วงบ่ายคณะผู้จัดได้นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานที่ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

6 7
8 9