ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
นโยบายรัฐบาล  
1 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

2 สรุปประเด็นสำคัญรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

www.thaigov.go.th

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
3 สรุปประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการประชุมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

4 สรุปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

5 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

6 Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

ดาวน์โหลดข้อมูล

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
7 สรุปหัวข้อการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

8 สรุปหัวข้อการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

9 สรุปหัวข้อการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
10 สรุปหัวข้อการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดข้อมูล
นโยบายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี  
11 คำสั่งสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ 74/2557 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแบ่งงานและการจัดสายงานการบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด

ดาวน์โหลดข้อมูล

12 นโยบายในการปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

13 การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ  
14 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

15  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดาวน์โหลดข้อมูล
16 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

17  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดาวน์โหลดข้อมูล
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ดาวน์โหลดข้อมูล
19  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดข้อมูล
20 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2556-2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

21  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดข้อมูล
22 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2557-2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

23  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดข้อมูล
24 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2557-2560)

ดาวน์โหลดข้อมูล

25  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดข้อมูล
กลับเมนู ตามมาตรา9(7)