ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
  แผนงาน

1 แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ปี 2558 กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลดข้อมูล

2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดข้อมูล
3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดข้อมูล
4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลดข้อมูล

5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดข้อมูล
6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดข้อมูล
7 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

8 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดข้อมูล
 9 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดข้อมูล
10 แผนงาน/โครงการ ของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบพัฒนาจังหวัด)

ดาวน์โหลดข้อมูล

11 แผนงาน/โครงการ ของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบพัฒนาจังหวัด) ดาวน์โหลดข้อมูล
12  แผนงาน/โครงการ ของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบพัฒนาจังหวัด)
ดาวน์โหลดข้อมูล
13 แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ดาวน์โหลดข้อมูล

14 แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ดาวน์โหลดข้อมูล 
 15 แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ดาวน์โหลดข้อมูล
16 แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบจากกระทรวง/ทบวง/กรม)

ดาวน์โหลดข้อมูล

  โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน 300,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 วงเงิน 500,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

19 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) อุดรธานี ปี 2558 วงเงิน 300,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

20 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน วงเงิน 250,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

21 โครงการจัดทำหนังสือและเอกสารเผยแพร่โครงการ 1 ไร่ 1 แสน สู่ชาวนาเงินล้าน ฉบับภาษาอังกฤษ วงเงิน 100,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

22 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 300,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

23 โครงการจัดงานพิธี/รัฐพิธี จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 200,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล

  โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
  (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
 
24 โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 800,0000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล 
25  โครงการจัดงานพิธี/รัฐพิธีของจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 450,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาครัฐและเอกชน ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 100,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
27 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 517,780 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
28 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วงเงิน 500,000 บาท  ดาวน์โหลดข้อมูล
29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 147,190 บาท  ดาวน์โหลดข้อมูล
30 โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 80,000 บาท  ดาวน์โหลดข้อมูล
31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือทะเลบัวแดงอำเภอกุมภวาปี 
วงเงิน 100,000 บาท
 ดาวน์โหลดข้อมูล
32 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ประจำปี 2559 วงเงิน 200,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
33 โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจกู้ภัยทางน้ำทะเลบังแดง วงเงิน 50,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
34 โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพรระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 105,300 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล 
35 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม OTOP อำเภอกุมภวาปี  วงเงิน 359,000 บาท  ดาวน์โหลดข้อมูล
36 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในวาระฉลองเมืองอุดรธานี ย่างเข้าสู่ 123 ปี และการครบรอบ 50 ปี แห่งการค้นพบแหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง วงเงิน 50,000 บาท   ดาวน์โหลดข้อมูล
37  โครงการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง "คนเก่าเล่าเมืองอุดร" วงเงิน  150,000 บาท  ดาวน์โหลดข้อมูล
38  โครงการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 200,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล 
39 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 450,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
40  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 100,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
41  โครงการสำรวจการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ. 2559 วงเงิน 50,000 บาท ดาวน์โหลดข้อมูล
  โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560
  (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
 
42  โครงการงานพิธี/รัฐพิธี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2560 (ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง / ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ) วงเงิน 650,000 บาท  ดาวน์โหลดข้อมูล 
43   (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการเสริมสร้างมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 450,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล 
44   (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพรร่และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 วงเงิน 500,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล 
45  (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 200,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล 
46 (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่/ย้ายมาใหม่ วงเงิน 100,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล 
47  (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการอบรมปลัดอำเภอบรรจุใหม่ วงเงิน 17,500 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล 
48  (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปี 2560 วงเงิน 630,000 บาท

 ดาวน์โหลดข้อมูล
49 (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการและอนุคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD NEW GENERATION )ตามแนวทางอุดรโมเดล (UD MODEL) ประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 44,600 บาท

 ดาวน์โหลดข้อมูล
50 (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทะเลบัวแดง อ.ประจักษ์ศิลปาคม วงเงิน 150,000 บาท

 ดาวน์โหลดข้อมูล
51  (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการแถลงข่าวการจัดงานกาชาดอุดรธานีและมหรรมผ้าทอมืออนุ}ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS FRBRIC EXPO 2017 วงเงิน 70,000 บาท

 ดาวน์โหลดข้อมูล
52 (โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี )

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมบูรณาการ ประจำปี 2560 วงเงิน 30,000 บาท

 ดาวน์โหลดข้อมูล
53

 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 100,000 บาท

ดาวน์โหลดข้อมูล
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

54 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

55 รายงานการเบิกจ่ายเงิน งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดข้อมูล
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  
56 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดข้อมูล
57 รายงานการเบิกจ่ายเงิน งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
58 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดข้อมูล