ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
  คู่มือ  
1 แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดข้อมูล
2 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดข้อมูล
3 คู่มือการคุ้มครองผู้บริโภค เล่ม 2 ดาวน์โหลดข้อมูล
4 คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ แนวทางรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสัญญา ดาวน์โหลดข้อมูล
5 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดข้อมูล
  คำสั่ง  
6 คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2010/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี)

ดาวน์โหลดข้อมูล

7 ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ)

ดาวน์โหลดข้อมูล

8 คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3105/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดข้อมูล

9 คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4183/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดข้อมูล

กลับเมนู ตามมาตรา9(7)