ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

หรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
  สัญญาสัมปทาน ที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
  สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
  สัญญาอื่น ๆ

1 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

2 สัญญาจ้างเหมาจัดทำป้าย (Land Mark) สื่อประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ขยายพันธุ์บัวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ทะเลบัวแดง หนองหาน - กุมภวาปี” ณ บ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 15/2558 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

3 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (สูง 5 ชั้น) ส่วนที่เหลือเพิ่มเติม และครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (สูง 5 ชั้น) พร้อมติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 16/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

4 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดข้อมูล
5 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดข้อมูล
 6 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพื้นที่จำหน่ายอาหารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 2 ) และอาคารหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
8 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
9 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ดาวน์โหลดข้อมูล
กลับเมนู ตามมาตรา9(7)