ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง

หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

Click ดูรายละเอียด

2 มติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Click ดูรายละเอียด

3 มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี

Click ดูรายละเอียด

4 มติคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุดรธานี (สคบ.)

Click ดูรายละเอียด

5 มติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ธ.จ.)

Click ดูรายละเอียด

6 มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี)

Click ดูรายละเอียด

7 มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

Click ดูรายละเอียด

กลับเมนู ตามมาตรา9(7)