ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูล
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดข้อมูล
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดข้อมูล
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดข้อมูล
กลับเมนู ตามมาตรา9(7)