ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

มาตรา 9(8) ข้อ 1

ลำดับ เรื่อง/รายการ ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคา  
  เดือนมิถุนายน 2557 - มกราคม 2558 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
1

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่ สูง 5 ชั้น (ส่วนที่เหลือและเพิ่มเติม) และครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (สูง 5 ชั้น) พร้อมติดตั้ง ราคากลาง 19,613,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

  เดือนมีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
2

เดือนกันยายน 2558

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ราคากลาง 1,444,044 บาท ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดข้อมูล
3

เดือนตุลาคม 2558

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ราคากลาง 792,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดข้อมูล
  เดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 4

เดือนพฤจิกายน 2559

- ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ราคากลาง 1,436,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤจิกายน  พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดข้อมูล 
 5  - ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพื้นที่จำหน่ายอาหาร ศาลากลางจังหวัดอุดรธนี ราคากลาง 597,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤจิกายน  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดข้อมูล 
 6  - ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ศาลากลางจังหวัดอุดรธนี ราคากลาง 569,000บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลดข้อมูล 
 7 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธนี ราคากลาง 680,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม   พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดข้อมูล
 ประกาศสอบราคา  
  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
8

เดือนสิงหาคม 2557

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ราคากลาง 889,000.- บาท ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดข้อมูล

  เดือนกันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
9

เดือนมีนาคม 2558

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำป้าย (Land Mark) สื่อประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ขยายพันธุ์บัวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเลบัวแดง หนองหาน-กุมภวาปี ราคากลาง 509,000.- บาท ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดข้อมูล

  เดือนเมษายน 2558 - ปัจจุบัน หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
กลับเมนู ตามมาตรา9(7)