ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศเมื่อ : 25  ตุลาคม 2560

อ่านต่อ...


การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ภายใต้คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน

ประกาศเมื่อ : 10  ตุลาคม 2560

อ่านต่อ...