ขอให้ระงับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ที่บ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใต้

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

7 กรกฏาคม 2554

ขอให้ระงับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผ่านนายอำเภอกุมภวาปี

รายชื่อผู้คัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ตามที่ทางอำเภอกุมภวาปี ได้ประกาศกำหนดวันสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

8 อำเภอกุมภวาปี ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2554 และวันเลือกใน วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ไปแล้วนั้น

ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสมัคร แล้วปรากฏว่ามีราษฎรบ้านโนนสิมมา

และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา 12 พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน ก่อนถึงวันรับสมัครทางเจ้าหน้าที่อำเภอได้ออกไปประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการรับสมัคร การเลือกผู้ใหญ่บ้าน พร้อมปิดประกาศต่างๆให้แก่ราษฎรบ้านโนนสิมมาได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนแล้ว

ก่อนถึงวันรับสมัครทางหมู่บ้านได้มีการประชุมปรึกษาหารือ พิจารณาคัดเลือกผู้จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชุมได้มีข้อตกลงให้นายเกษร ครสวรรค์ และนายอุรา สายเนตร ซึ่งบุคคลทั้งสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งคือ นายเกษร ครสวรรค์ เป็นสารวัตรกำนัน ตำบลตูมใต้ และนายอุรา สายเนตร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ปัจจุบันทั้ง 2 คนได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วจึงได้มารับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

เมื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ทางหมู่บ้านได้โทรสอบถามทางอำเภอกุมภวาปี ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทางอำเภอว่ามีผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เพียงคนเดียว คือ นายอุรา สายเนตร ซึ่งช่วงระยะเวลา วันที่ 27-30 มิถุนายน 2554 ทางหมู่บ้านได้สอบถาม นายเกษร ครสวรรค์ ว่ารับสมัครหรือยังก็ได้รับคำตอบว่า ได้ยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่พอหมดกำหนดเวลารับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายการรับสมัคร ได้สอบถามไปยังอำเภอ ได้รับคำตอบจากทางอำเภอกุมภวาปี ว่า มีผู้มารับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียว คือ นายอุรา สายเนตร ส่วนนายเกษร ครสวรรค์ ไม่ได้มาสมัคร แต่อย่างใด แต่กลับไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ แทนตำแหน่งที่ว่าง(นายอุรา สายเนตร)ซึ่งสร้างความสงสัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านโนนสิมมา เป็นอย่างมาก ซึ่งนายเกษร ครสวรรค์ได้รับปากจากราษฎรในวันปรึกษาหารือกันแล้ว ข้าพเจ้าพร้อมพวกที่มีรายชื่อท้ายนี้ มีความสงสัยว่านายอุรา สายเนตร ได้มีการว่าจ้างให้นายเกษร ครสวรรค์ ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านโนนสิมมาครั้งนี้ เพื่อให้มีตนเพียงคนเดียวโดยไม่มีคู่แข่ง

และการกระทำของนายเกษร ครสวรรค์ ครั้งนี้เป็นการกันไม่ให้บุคคลอื่นมีโอกาสสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ เพราะถ้าตนเองไม่ลงสมัครควรจะแจ้งให้ทางหมู่บ้านทราบก่อนจะสิ้นกำหนดรับสมัครเพื่อทางหมู่บ้านจะได้พิจารณาหาคนใหม่สมัครรับเลือกแทนต่อไป

ฉะนั้น เพื่อเป็นการแก้ข้อสงสัยของราษฎรในหมู่บ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใต้ได้ จึงขอให้ทางอำเภอกุมภวาปี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ว่า มีการว่าจ้างไม่ให้มีการสมัครรับเลือกหรือไม่ หากมีข้อเท็จจริงก็ขอให้ทางอำเภอกุมภวาปี ประกาศกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ต่อไปเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นประชาธิปไตย ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ราษฎรได้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

 


nonsimma - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
07/07/2011 - 11:56

 
No. 1 [377.318.523]

เรียน  นายอำเภอกุมภวาปี

          กรุราตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดแจ้งผู้ร้องทราบทาง Website ต่อไป


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
13/07/2011 - 08:55

 
No. 2 [377.318.528]

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
          ประเด็นการร้องเรียนข้างต้น ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมอำเภอกุมภวาปีจะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผลประการใดจักรายงานให้ทราบต่อไป


อำเภอกุมภวาปี - [แก้ไข]
level : User
7 Posted
13/07/2011 - 09:53

 
No. 3 [377.318.543]

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
           ประเด็นการร้องเรียนข้างต้น อำเภอกุมภวาปีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดอำเภอจักรายงานให้ทราบต่อไป


อำเภอกุมภวาปี - [แก้ไข]
level : User
7 Posted
19/07/2011 - 11:34

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน-ร้องทุกข์)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตรวจสอบคำถาม