ปลัดเทศบาลตำบลวังสามหมอประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายและใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจอยู่เหนือกฎหมาย

เรื่อง  ปลัดเทศบาลตำบลวังสามหมอประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายและใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจอยู่เหนือกฎหมาย

เรียน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง  หนังสือนายมนตรี ฯ ที่ พิเศษ / ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔         

          ตามที่ข้าพเจ้านายมนตรี  บุญมาตร  ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติของ ว่าที่ร้อยตรี วีระศักดิ์   บูรณะ  ปลัดเทศบาลตำบลวังสามหมอ  ตามหนังสือที่ พิเศษ / ๒๕๕๔  เรื่อง  ปลัดเทศบาลตำบลวังสามหมอประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายและใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจอยู่เหนือกฎหมาย ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

          ข้าพเจ้าฯ  ขอเรียนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่ ว่าที่ร้อยตรี  วีระศักดิ์   บูรณะ  ปลัดเทศบาลตำบลวังสามหมอ  พยายามใช้กำลังประทุษร้ายข้าพเจ้าฯ  แล้วจึงมีการว่ากล่าว ขู่กลับ เพื่อไม่ให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระศักดิ์   บูรณะ  ใช้กิริยาต่ำทรามกับข้าพเจ้าฯ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                          ขอแสดงความนับถือ

                                         นายมนตรี    บุญมาตร


montri - [แก้ไข]
level : User
509 Posted
04/09/2011 - 10:42

 
No. 1 [509.444.688]

เรื่องดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรมได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่างการสอบสวน


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
06/09/2011 - 09:47

 
No. 2 [509.444.689]

ขอบพระคุณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี  มากครับ 


montri - [แก้ไข]
level : User
509 Posted
07/09/2011 - 10:43

 
No. 3 [509.444.699]

เรื่องนี้  เป็นคดีความแล้วครับ  ฐานหมิ่นเจ้าพนักงาน  ว่า กระจอก

 

แต่อย่างไร เป็นเหตุการต่อเนื่อง ขอให้การที่ชั้นศาล

 


montri - [แก้ไข]
level : User
509 Posted
12/09/2011 - 15:27

 
No. 4 [509.444.720]

ขอบคุณทางสำนักงานจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  อำเภอวังสามหมอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวังสามหมอ และสำนักงานตำรวจอำเภอวังสามหมอ ที่ทำงานตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ในบางครั้งข้าพเจ้าฯ อาจประสานงานอย่างตรงไปตรงมา อาจมีการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กระทบผลประโยชน์ของใครบางคน ทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นไม่พอใจอย่างแรง  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าการทำงานที่เคารพกติกาของสังคม ยึดผลประโชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การบริหารจัดการที่ดี คงมีขึ้นจริง ทุกภาคส่วนแน่นอน ต้องขออภัยกับคนบางกลุ่มที่เห็นต่างด้วยครับ


montri - [แก้ไข]
level : User
509 Posted
22/09/2011 - 11:16

 
No. 5 [509.444.784]

เรียน ท่านผู้ว่่าราชการจังหวัด และผู้ที่ผ่านมาทุกท่าน

         เรื่องนี้ ได้ร้องทุกข์ไปที่กระทรวง  กรม  จังหวัด  และดำเนินการทางศาล อย่ามาขอเลยครับ ถ้าขอได้ แสดงว่ากระผมให้การทั้งหมดอันเป็นเท็จ  ความยุติธรรมอยู่ที่ศาลครับ  อย่ามาขอเลยกระผมไม่มีอำนาจ  ศาลจะตัดสินเองว่าใครผิดใครถูก  ถ้าท่านคิดว่าถูกก็ไม่ต้องกลัว 


montri - [แก้ไข]
level : User
509 Posted
17/10/2011 - 16:47

Page :  1  2 
 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน-ร้องทุกข์)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตรวจสอบคำถาม